Bezpłatna Infolinia: 800 100 106
Znajdujesz się tutaj: Informacje prawne

Informacje prawne

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU www.kind.com.

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies Serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.kind.com. (zwanego dalej Serwisem). KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

Administrator danych 
Administratorem danych zawartych w Serwisie internetowym www.kind.com. jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-334, ulica Włodkowica 26a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310, będący Administratorem Serwisu oraz Usługodawcą i Sprzedawcą. Kontakt z Administratorem danych możliwy pod adresem e-mail: info@kind.pl.

Dane osobowe
Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator danych przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Każdorazowo cel oraz zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych za pomocą formularzy dostępnych na Stronie www.kind.com. takich jak:

1) Formularz kontaktowy
Dane osobowe przekazane Administratorowi danych w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

2, 3) Formularz Ustal termin wizyty (badanie słuchu / profilaktyka słuchu)
Dane osobowe przekazane Administratorowi danych w ramach formularza Ustal termin wizyty przetwarzane są w celu ustalenia terminu wizyty. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto, powód wizyty, proponowany termin wizyty.

4) Formularz Folder informacyjny
Dane osobowe przekazane Administratorowi danych w ramach formularza Folder informacyjny przetwarzane są w celu zamówienia folderu informacyjnego. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres.

Deklaracja
Realizując nadrzędny cel, jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych w niniejszym dokumencie celach,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne oraz adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Powierzenie i udostępnianie danych osobowych
Administrator danych zastrzega, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom np. firmom  prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, itp.
Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.
Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

Uprawnienia Użytkownika
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują związane z tym uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych.

Dzienniki systemowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron i wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.
Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

Tag pikselowy
KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, może korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

Pliki cookies - wprowadzenie
W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podstawa przetwarzania plików cookies

Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.
Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

Jakie pliki cookies są wykorzystywane?
Administrator danych wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe,

b) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Administratorowi danych na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone,

Pod względem czasu ich ważności:

 • pliki sesyjne – z pamięcią do kilkunastu dni.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies:

 • pliki cookies Administratora danych,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

Pliki cookies Administratora danych
Pliki cookies Administratora danych pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

Pliki cookies podmiotów trzecich
Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

 • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,

 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,

 • Google Tag Manager,

 • Yandex metrica,

 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają  nasze dane.

Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

Odnośniki do innych stron internetowych
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron.

Zmiany Polityki prywatności i plików cookies
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

Kontakt i zgłoszenia
Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych: e-mail: info@kind.pl

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Uprzejme informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-334, ulica Włodkowica 26a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, numer identyfikacji podatkowej NIP 972 114 76 08, numer REGON 300458310. Pani/Pana dane uzyskaliśmy poprzez wypełniony przez Panią/Pana formularz na stronie internetowej bądź w naszym oddziale, w związku z tym, iż jest Pani/Pan lub był/a naszym klientem.
Zbieramy dane osobowe w celu:

1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
2. ustalenia terminu wizyty w oddziale lub punkcie konsultacyjnym,
3. marketingu własnych produktów i usług,
4. należytego wykonania umowy lub usługi oraz ich poprawy,
5. przygotowania oferty,
6. realizacji rozliczeń z NFZ,
7. statystycznym,
8. podjęcia innych działań na Pani/Pana żądanie oraz  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz inne dane w zależności od rodzaju kontekstu kontaktu.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wyżej wskazanej. W przypadku wniesienia sprzeciwu KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane oraz poinformuje o tym inne podmioty, którym dane udostępnił w ramach niezbędności realizacji wskazanego celu, chyba że będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia roszczenia lub obrony roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda zostanie wycofana, lub do czasu jej zdezaktualizowania. Dane przetwarzane w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie oraz w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, z zastrzeżeniem, że dzień zakończenia przetwarzania Pana/Pani danych wyznaczony jest na koniec roku kalendarzowego, w którym termin roszczenia wygasa. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące z KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. przy realizacji celu oraz z mocy prawa podmioty publiczne w zakresie określonym przez przepisy prawa. Zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych; sprostowania (poprawienia) swoich danych; usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe prawa może Pani/Pan realizować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych (abi@kind.pl) lub poprzez adres korespondencyjny Administratora wskazany powyżej z dopiskiem ,,Ochrona Danych Osobowych”. Podanie danych (w zależności od kontekstu komunikatu) jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz zawarcia umowy lub wykonania innego określonego przez Panią/Pana lub wspólnie z KIND Aparaty Słuchowe Sp. o.o. celu. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ustal termin wizyty!