Bezpłatna Infolinia: 800 100 106
Znajdujesz się tutaj: Informacje prawne

Informacje prawne

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.kind.com.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument reguluję Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.kind.com (zwanym dalej serwisem). Kind Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

 2. Niniejszy dokument serwisu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisu Internetowego.

 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Kind Aparaty Słuchowe Sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu  60-334, ul. Włodkowica 26a po numerami NIP  972 114 76 08, REGON 300458310, KRS 0000271397.

 4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

 5. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

  a.) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b.) zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
  c.) nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
  d.) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  e.) odpowiednio zabezpieczone,
  f.) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

 6. Administrator danych osobowych nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim.


CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych rzez Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
a) wysłanie folderu informacyjnego
b) ustalenie terminu wizyty u protetyka słuchu
c)  marketing własnych produktów lub usług Administratora.
d) poprawa jakości świadczonych usług
d) statystyczne
 
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Serwisu internetowego: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego www.kind.com. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Niniejsza strona internetowa www.kind.com oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.

 3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.kind.com i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

 4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.kind.com i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

 5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.kind.com i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych prze Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art.23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych w celu:

 • przesłania folderu informacyjnego
 • ustalenia terminu wizyty u protetyka słuchu
 • marketingu produktów i usług Administratora
 • poprawy jakości świadczonych usług
 • statystycznym

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
  a.) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do
  b.) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.

Ustal termin wizyty!